POSTURE DU HEROS PUISSANT - VIRABHADRASANA (variante)